Giới thiệu - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

Giới thiệu

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận là đơn vị Đoàn cấp huyện, trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Thuận.

Đoàn trường có 3 Liên Chi đoàn trực thuộc với 43 chi đoàn lớp.

Tính đến tháng 12/2021, Đoàn trường có gần 1000 đoàn viên.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
 NHIỆM KỲ 2019 - 2022
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Đoàn Khắc Vương
Bí thư
2
Lê Uyên Quyên
Phó Bí thư
3
Phạm Văn Thật
Phó Bí thư
4
Lê Thị Bích Kim
Ủy viên
5
Lâm Nguyên Hạnh
Ủy viên
6
Hà Bảo Quốc
Ủy viên
7
Diệp Gia Nhu
Ủy viên
8
Mai Thị Kim Trâm
Ủy viên
09
Võ Hồng Quân
Ủy viên
10
Lê Hoài Bảo
Ủy viên

Cùng lĩnh vực