Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

  98

QUYỀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

QUYỀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

  73

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

  68

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

  76

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

  88

KHEN THƯỞNG

KHEN THƯỞNG

  71

KỶ LUẬT

KỶ LUẬT

  68

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

  72