Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận