Cô Lê Phan Nguyên Sinh - Đoàn TN - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận